en English

Disclaimer

WAARSCHUWING VOOR HOOG RISICO / INVESTERING & RISICO-KENNISGEVING

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT ENIGE VORM VAN TRANSACTIE

De informatie en diensten op de TRADE-REX-websites zijn gericht op geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers. De aanbiedingen die de gebruiker op de TRADE-REX-websites aantreft, zijn echter uitdrukkelijk niet gericht op personen in landen die het aanbieden van of toegang tot de daar geplaatste inhoud verbieden, in het bijzonder niet op Amerikaanse personen zoals gedefinieerd door Regulation S van de US Securities Act van 1933 of internetgebruikers in Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Canada en Japan. Elke gebruiker is verantwoordelijk om zichzelf te informeren over eventuele beperkingen voordat hij toegang krijgt tot de internetpagina's en om deze na te leven.

TRADE-REX vestigt bijzondere aandacht op de bijzonder hoge risico's verbonden aan transacties met warrants, derivaten en afgeleide financiële instrumenten. Handelen met warrants of derivaten is een financiële termijntransactie. De aanzienlijke kansen worden gecompenseerd door overeenkomstige risico's die niet alleen kunnen leiden tot een totaal verlies van het geïnvesteerde kapitaal, maar ook tot verliezen daarbuiten. Om deze reden vereist dit type transactie een grondige kennis van deze financiële producten, effectenmarkten, technieken en strategieën van effectenhandel. Vraag daarom altijd advies aan een onafhankelijk financieel adviseur. Voor zover TRADE-REX beurs- of economische informatie, prijzen, indices, prijzen, nieuws, marktgegevens en andere algemene marktinformatie op haar websites verstrekt, dient deze informatie alleen ter ondersteuning van uw onafhankelijke investeringsbeslissing. Hoewel TRADE-REX alle geïntegreerde informatie zorgvuldig controleert, beweert TRADE-REX niet dat de inhoud correct, volledig en up-to-date is. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze gegevens te verifiëren. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor cursusgegevens uit bronnen van derden.

Deze informatie vormt geen uitnodiging om effecten en afgeleide financiële producten te kopen, aan te houden of te verkopen en brengt geen individuele advies- of informatierelatie tot stand. Het vormt geen juridisch, fiscaal of ander advies en kan dergelijk advies niet vervangen. Alvorens een investeringsbeslissing te nemen, dient de gebruiker zich zorgvuldig te hebben geïnformeerd over de kansen en risico's van de investering. Een positieve prestatie van een financieel product in het verleden kan op geen enkele manier worden opgevat als een indicatie voor toekomstige opbrengsten. TRADE-REX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie die door TRADE-REX als betrouwbaar wordt beschouwd, voor de aangeboden handelsvoorstellen en hun volledigheid. Lezers en deelnemers aan multimedia-evenementen zoals webinars, online seminars, seminars, presentaties van handelaars of lezingen die investeringsbeslissingen nemen of transacties uitvoeren op basis van de gepubliceerde inhoud, handelen uitsluitend op eigen risico. TRADE-REX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. De exploitanten van gelinkte sites zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud van hun sites. Elke aansprakelijkheid van TRADE-REX voor de inhoud van dergelijke websites is uitgesloten voor zover toegestaan ​​door de wet.

Voordat u in aandelen handelt en in het bijzonder voordat u handelt met hefboomproducten, futures, CFD's, forex en soortgelijke producten, moet u zich bewust zijn van de risico's die eraan verbonden zijn. Vanwege de hoge hefboomwerking bij het verhandelen van dergelijke producten, is het risico ook hoger in vergelijking met andere financiële producten. Hefboomwerking (of margehandel) kan tegen u werken, resulterend in aanzienlijke verliezen, en voor u, resulterend in aanzienlijke winsten. Succes in het verleden bij het verhandelen van dit soort investeringen is geen garantie voor toekomstig succes. TRADE-REX biedt alleen informatiemateriaal en geen aanbevelingen voor actie van welke aard dan ook. Wij geven geen advies over uw transacties! Investeringssuccessen uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstig succes. Elke belegger is verantwoordelijk voor een correcte belastingheffing! Handelen met marge brengt een hoog risico met zich mee en is niet voor iedere belegger geschikt. De hoge hefboomwerking kan zowel tegen u als voor u werken en de snelheid waarmee winsten en verliezen worden gegenereerd, verhogen. Dit betekent dat handelaren hun posities zeer nauwlettend in de gaten moeten houden - het is de enige verantwoordelijkheid van de klant om hun transacties te volgen. Voordat u begint met handelen, dient u zorgvuldig uw beleggingsdoelstellingen, financiële ervaring en risicobereidheid te overwegen. Als u twijfels heeft over de strategieën, analyse of informatie van TRADE-REX, neem dan contact op met een onafhankelijk financieel adviseur.

Er is altijd een verband tussen hoge rendementen en hoge risico's. Elke vorm van markt- of handelsspeculatie die ongewoon hoge rendementen zou kunnen opleveren, is ook onderhevig aan een hoog risico. Alleen overtollige fondsen mogen worden blootgesteld aan het handelsrisico, en iedereen die dergelijke fondsen niet heeft, mag niet deelnemen aan het verhandelen van hefboomproducten, futures, CFD's en valutaproducten en dergelijke. Handelen in deviezen en futures of CFD's op marge brengt een enorm verliesrisico met zich mee en is daarom niet voor iedere belegger geschikt! TRADE-REX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen of winsten. Als u nog vragen heeft over deze risico-informatie, neem dan contact op met een onafhankelijk financieel adviseur of een geschikte instantie. Aansprakelijkheid Als gebruikers inhoud plaatsen in de commentaren, discussieforums, zogenaamde streams, chats of blogs en daar advies of investeringstips geven, is de respectieve inhoud de exclusieve verantwoordelijkheid van de respectieve gebruikers. TRADE-REX stelt het medium alleen in technische termen ter beschikking en is niet verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van dergelijke inhoud. In het bijzonder is TRADE-REX niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade geleden door de gebruiker als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie. Als de gebruiker schade lijdt als gevolg van het verlies van gegevens, is TRADE-REX hiervoor niet aansprakelijk, ongeacht enige betrokkenheid, voor zover de schade zou zijn vermeden door een adequate, regelmatige en volledige back-up van alle gegevens. relevante gegevens van de gebruiker. Bovendien zijn TRADE-REX, zijn wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten alleen aansprakelijk in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of in geval van schending van materiële contractuele verplichtingen (hoofdverplichtingen), dwz verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en waarop de gebruiker zich regelmatig kan beroepen en waarvan de schending daarentegen de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt. TRADE-REX is verder aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het ontbreken van gegarandeerde kenmerken, evenals voor andere schade die het gevolg is van een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door TRADE-REX, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (cf. clausule 16.3), is TRADE-REX alleen aansprakelijk voor contractspecifieke, voorzienbare schade als deze werd veroorzaakt door lichte nalatigheid, tenzij de schadeclaims van de klant zijn gebaseerd op letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Verdere aanspraken op schadevergoeding door de gebruiker zijn uitgesloten. De bepalingen van de Productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast. Mocht u naar aanleiding van deze disclaimer nog vragen hebben, neem dan contact met ons of een geschikt kantoor op. Afwijzing van aansprakelijkheid voor elke vorm van analyse De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en houdt geen rekening met de bijzondere omstandigheden van de ontvanger. Het vormt geen onafhankelijke financiële analyse of financieel of investeringsadvies. De inhoud van deze website mag niet worden opgevat als een aanbod of uitnodiging om effecten of anderszins te kopen of verkopen. Beleggers dienen onafhankelijk en professioneel advies in te winnen en hun eigen conclusies te trekken over de geschiktheid van de transactie, inclusief de economische voordelen en risico's. De waarderingen, schattingen en prognoses in dit artikel weerspiegelen alleen de subjectieve mening van de respectieve auteur of de aangehaalde bron.

Wat wil je ruilen?

We hebben de beste makelaars geselecteerd, afhankelijk van wat u het meest wilt verhandelen.

Laatste update: oktober 2021